Rörinspektion

Rörinspektion

Är ni nyfikna på vilket skick era ledningar befinner sig i?Är du nyfiken på vilket skick dina rör är i? Med en mindre kamera till hjälp tar vi oss in på rörens insida och kan fastställa skicket på dina rör.

Vad är en rörinspektion?

Att utföra en rörinspektion är viktigt för att hitta och komma åt olika former av driftstörningar i avloppssystem och för att säkerställa en rörlednings fulla effekt. Vanliga VVS-problem vid rörinspektioner är läckage, stopp i avlopp och för att hitta anledningen till oönskade lukter.

Hur det till när man ska utföra en rörinspektion?

Med en mindre kamera till hjälp tar vi oss in på rörens insida. Kamerorna och kamerautrustningen vi använder anpassas efter de dimensioner rören har, så att vi alltid kan komma åt de vrår och vinklar som finns när vi ska göra en rörinspektion.

Kameran sitter i ena änden av en lång sladd som förs in i de rör vi inspekterar. I sladdens yttre ände har vi en väska med bland annat batterier, en bildskärm och olika kontroller. Med hjälp av bildskärmen kan vi se röret i realtid, vi kan också spela in och lagra det vi ser på bildskärmen för att ta hjälp av materialet längre fram, exempelvis i samband med en relining.

Spoltec har utrustning för att mäta ut hur rörledningen är dragen och var ett specifikt problem i rörledningen sitter. En effektiv metod man vill ta reda på om det har gått hål på avloppet eller i de fall ett rör kan behöva grävas upp.

När är det läge för en rörinspektion?

Med en rörinspektion kan man lokalisera de problem som uppstått vid en driftstörning och på så vis vidta de åtgärder som behövs. Rörinspektionen kan exempelvis leda till att konstruktionsproblem, sprickor, hål eller rotinträngning upptäcks. En rörinspektion kan också bli aktuell för att kunna föra noggrannare dokumentation eller vid en besiktning av avloppssystemet. Nödvändig information om vilket skick ett avloppssystem har är ofta av stor vikt för hus- och fastighetsägare vid ombyggnationer och tillbyggen.

Ta reda på rörens skick med en rörinspektion

Fastighetsägare önskar vanligen dokumentation eller utlåtande i samband med att arbeten och reparationer utförs i rörledningarna. Med hjälp av en rörinspektion kan fastighetsägaren få underlaget protokollfört eller en kopia av den inspelning som genomförts. Spoltec kan i sin tur med hjälp av inspelningen undersöka felets orsak och bedöma dess avstånd till startpunkten. 

Dokumentationen som förs under rörinspektionen kan ligga till grund för ett bättre beslutsunderlag vid installation av avlopp. Onödiga kostnader kan därmed undvikas eftersom insatserna kring reparation och renoveringar begränsas. Exempelvis kan Spoltec med hjälp av denna teknik i vissa fall utföra reparationer från rörets insida. 

Mer information om rörinspektion

Vid vissa situationer krävs en speciell filmning (branschstandard T25 eller P93). Oftast är det då en besiktningsman som kravställer användningen av speciell filmning för att säkerställa filmkvaliteten utifrån olika parametrar. Ett exempel på parametrar som väger in är bland annat vilken utrustning som ska användas och hur själva filmningen ska genomföras. Vanliga tillfällen då T25 eller P93 utförs är vid besiktning eller slutbedömning efter en nybyggnation eller efter ett utfört arbete inom relining.

T25 är framtaget av Sveriges TV-inspektionsföretag (STVF, www.stvf.se) som reglerar hur en filmning ska utföras vid inspektion av rör inom en fastighet.

- Fräsning

Upptäcker vi beläggningar på insidan av rören som behöver tas bort så gör vi det genom fräsning.

- Rotskärning

Om det har vuxit in rötter via en skarv eller ett hål i röret så kan vi ta bort dessa. Denna åtgärd löser då det mest akuta problemet, men för en permanent lösning behövs exempelvis en relining vid det utsatta området genomföras.

Fyra kategorier av TV-inspektion i fastigheter:

Felsökning

Vid återkommande driftstörningar sker en filmning. Målet med filmningen är att skyndsamt hitta orsaken till driftstörningen och på ett effektivare sätt omedelbart åtgärda problemen. Inför en filmning ska inte ledningssystemet högtrycksspolas.  

Besiktning av funktion

En filmning kan göras för att studera ledningens funktion, exempelvis för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus. Inför en filmning ska inte ledningsystemet högtrycksspolas.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition vid en eventuell ombyggnation eller en renovering. Kraven vid besiktning är högre än vid en felsökning. Kameran måste alltid ha färgbild och om möjligt en funktionalitet som gör huvudet vridbart, detta för att ledningen ska kunna inspekteras på bästa möjliga vis. Ledningssystemet högtrycksspolas inför filmningen. Vid behov ska även mekanisk rengöring genomföras.

Slutbesiktning

I syfte att observera eventuella rörskador och produktionsfel genomförs filmning av nylagda avloppsledningar och renoverade rörledningar. Detta utgör även en kontroll av att ledningen är ren från byggrester och liknande. Avloppsspolning av ledningssystemet ska utföras inför filmning. Besiktningsfilmningen ska inte utföras av samma entreprenör som utför nyläggning eller renoveringar av ledningen.

Du hittar mer information om T25 på STVFs webbplats:

http://www.stvf.se/site-content/uploads/manualer/t25-130523.pdf

P93 reglerar på vilket sätt en filmning ska utföras när rörledningarna finns i mark och bortom en fastighet. Standarden P93 är framtagen av Svenskt Vatten, en branschorganisation för landets VA-organisationer, (www.svensktvatten.se). Inom kort kommer P93 att ersättas av en ny standard, P122.

På Svenskt Vattens webbplats kan du läsa mer om P93: Svensktvatten – P93

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.