Provtagning av vatten

Provtagning av vatten

Det finns lagstadgade krav kring vilken kvalité ditt vatten måste hålla. Genom att utföra regelbundna kontroller säkerställer du att ditt vatten uppfyller de krav som finns.

Provtagning av vatten

Vad innebär provtagning av vatten?

När vi genomför provtagningar av vatten innebär det att vi hjälper dig att kontrollera så att ditt vatten uppfyller de krav som ställs för din verksamhet. Krav kring vatten varierar beroende på vilken verksamhet du bedriver. Genom att kontrollera vattnet via regelbundna provtagningar kan du också se om det finns risk för skadliga halter av diverse ämnen, så att åtgärder kan sättas in i tid. Noggranna kontroller minskar riskerna för att exponeras av vatten som kan leda till försämrad hälsa och sjukdom. 

När behövs provtagningar av vatten?

Det finns lagstadgade krav kring vilken kvalité ditt vatten måste hålla om du till exempel producerar dricksvatten eller släpper ut vatten i avlopp. Har du eller din verksamhet en egen brunn är det dessutom av stor vikt att du säkerställer kvaliteten av ditt egna vatten eftersom det inte kontrolleras av någon annan än dig själv. Hur ofta du behöver provtagning och hur den ska rapporteras är helt beroende på vilken verksamhet du bedriver. Kontakta oss eller din kommun om du vill veta mer om detta.

 

Mer information

Vi på Spoltec är specialister inom provtagning av vatten till avlopp och vattendrag, något som vi inom spolbranschen är ganska ensamma om. 

Ett ledord i vårt arbete är miljö, där vi alla måste ta ansvar för att vara med och bidra till en renare planet. Oljeavskiljare som inte håller måttet, eller i värsta fall att inte inneha någon oljeavskiljare alls, kan vara skadligt både för människors hälsa och för miljön.

Spoltec gör återbesök för att säkerställa kvaliteten av oljeavskiljare. Ett par veckor efter att vi har tömt och renspolat oljeavskiljaren återkommer vi för att genomföra provtagning av spillvattnet. Vattenprovet skickas för analys till ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier i England, Irland, Holland och Sverige. Vår samarbetspartner inom området finns i Malmö.

För att ta godkända vattenprover ska man genomgå utbildning som provtagare. Spoltecs medarbetare har denna kompetens och vi samarbetar med Miljöförvaltningarna i ett stort antal kommuner.

Provtagning av vatten är en viktig del av kontrollverksamheten. För rättvisa analyser krävs det att provtagningen utförs korrekt. Kvalitetskraven i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska vara uppfyllda för det dricksvatten som kommer från vattenverket och ur dricksvattentappkranar i fastigheter. Det ligger på VA-huvudmannens ansvar att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet, vilket normalt sker genom provtagning. Kontrollen måste minst uppfylla kraven i dricksvattenföreskrifterna och vägledningen till dricksvattenföreskrifterna. Den som exempelvis producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom sin distributionsanläggning har ansvaret att informera konsument om kvaliteten på dricksvattnet, detta enligt 18:e paragrafen i dricksvattenföreskrifterna. Ansvar för kvaliteten på det utsläppta vattnet, vattenprover, provtagning och analys av vattenprovet bär även den som på ett eller annat sätt släpper ut vatten. 

Spoltec utför provtagning och analyser av dricksvatten, avloppsvatten, slam och jord. Vi erbjuder dessutom analystjänster till både organisationer, företag och till privatpersoner. Samt analys av vatten till kommuner, företag och till dig med egen brunn.

Exempel på vanliga analystjänster:

  • Brunnsvatten: kemisk och mikrobiologisk kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

  • Dricksvatten: normal eller utvidgad kontroll med bedömning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

  • Badvatten: kontroll för bassängbad och strandbad inklusive provtagning samt bedömning.

  • Avloppsvatten: inkommande och utgående vatten vid reningsverk.

  • Industriellt avloppsvatten: utsläpps- och driftskontroll.

Exempel på enskilda analyser: 

  • Mikrobiologiska analyser (bakterier, mikrosvampar, salmonella)
  • Närsalter inklusive kisel
  • Metaller med ICP-OES
  • Biologisk och kemisk syreförbrukning (BOD, COD)

 

Nya kunder är välkomna att kontakta oss. Du når oss enklast via mejl där vi också mottar beställningar samt kan erbjuda ytterligare information om våra tjänster.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.