Garanti

Garanti

Med vår långa erfarenhet har vi koll på det som krävs för att ge er det bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga resultatet, därför erbjuder vi garanti både innan och efter utfört arbete.

Garantier

Spoltec Södra är ett seriöst företag som erbjuder våra kunder garanti på utfört arbete.

Men, inte nog med det – Vi erbjuder även garantier innan vi utfört jobbet!

Vi har många kunder och ibland är det svårt att hinna med i samma takt som beställningarna kommer in. Därför gäller vår funktionsgaranti redan då vi fått in en skriftlig beställning av underhållsspolning i tex flerfamiljshus. Det innebär att vi kommer ut och löser akuta stopp, som uppkommer innan underhållsspolningen är utförd*.

*OBS! Gäller då underhållsspolningen ej är utförd p.g.a. vår planering. Den gäller inte för arbeten som beställs med kundens önskemål för senare start än vårt förslag. Kostnadsfria garantiåtgärder utförs enbart på ordinarie arbetstid.

Miljöpolicy Spoltec Södra AB

Spoltec är ett modernt spolrensningsföretag som utför kompletta spolrensningar i spilledningssystem till flerfamiljshus, industrifastigheter, offentliga byggnader, seniorboende, villor m.fl.

Vi spolrensar, tömmer och besiktigar olje- och bensinavskiljare i storgarage, industrienheter, bensinstationer m.fl.

Om en avskiljningsenhet blir utdömd vid vår besiktning på grund av dålig funktion eller om kunden vill ersätta en befintlig avskiljningsenhet med ny, tillverkar och levererar Spoltec motsvarande avskiljningsenhet i rostfri, syrafast plåt.

Allt avfall som uppkommer omhändertas och transporteras på ett godkänt och korrekt sätt till Sysav Kemi eller annan godkänd depå där det lagenligt tippas eller destrueras. Spoltec har avtal med Sysav Kemi. Spoltec följer därför strikt de nationella miljömål som finns uppställda. Spoltec följer också de regionala och kommunala miljömålen som efterhand beslutas i regioner och kommuner.

Spoltec har även personal med god kännedom om Miljöbalkens innehåll då utbildning har erhållits genom kurser på bl.a. Sysav Kemi.

Våra bilar
Våra spolbilar har motorer med den senaste tekniken, drivs av miljödiesel och släpper därför ut minimala mängder partiklar. Bilarna är godkända för drift inom miljözonerna i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm där detta krav finns.

Personalen planerar entreprenader och löpande uppdrag för att körsträckor skall minimeras. Det gynnar både miljön och bolaget, då dieselförbrukningen minskar.

Spoltec använder aldrig kemiska medel vid spolrensningar.
Enbart vatten och tryck i rätt mängd och kombination får användas oavsett vad som skall rengöras eller rensas. Våra spolaggregat ger den vattenenergi som krävs för att uppdragen skall kunna utföras på ett bra sätt. Spolaggregaten är byggda för specialspolningar i fastigheters inre och yttre spilledningar och är de absolut bästa i vår region avseende tryck och vattenflöde i den rätta kombinationen.

Förbrukningsmaterial såsom spol- och matarslangar återlämnas till leverantören för miljöriktigt omhändertagande.

Produkter av metall såsom vattenlås, golvbrunnar, renspluggar, stamluckor, rör m.fl. lämnas till återvinning.

Spoltec har förutom besiktningskompetens också kompetens inom andra områden som berör vår verksamhet , så som Heta arbeten / Asbest / Svetsning och VVS samt även den lagstiftning som gäller dessa områden. Vid exempelvis installationer använder vi material som är skonsamt för miljön.

Allt befintligt, demonterat material lämnas alltid till godkända depåer för miljökorrekt omhändertagande.

Spoltec har goda kunskaper i kemi och mikrobiologi med inriktning på bakterier och kemiska föreningar som rör vårt verksamhetsfält.

Spoltec har specialkompetens och utrustning för spolrensning av tandvårds- och tandläkarenheters spilledningar.Vårt arbetssätt är genomtänkt och väl utarbetat för att under spolrensning kunna ta hand om det farliga avfall som dessa uppdrag ger.

Avfallet transporteras säkert till exempelvis Sysav Kemi för destruktion. Producenten/kunden får intyg från Sysav och Spoltec som också skriftligt rapporterar till berörd Miljöförvaltning.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.